Skip to content

Lịch sự kiện B-PHYZ 2021

Bảng Lịch
0
Search
Thứ
Ngày
Giờ
Nội dung
Mô tả
Hoàn thành
Kênh VTV
1
6/30/2021
​9:00 AM
Quang hình học: Buổi 1
NCPT7 Bài 2.20 - 2.32
VTV3
2
6/30/2021
​1:00 PM
Chuyển động: Buổi 1
NCPT8 Bài 1.26 - 1.38
VTV7
3
6/30/2021
​4:00 PM
Quang hình học: Buổi 2
NCPT7 Bài 2.33 - 2.42
VTV3
4
Năm
7/1/2021
​10:00 AM
Chuyển động: Buổi 2
NCPT8 Bài 1.39 - 1.50
VTV7
5
Năm
7/1/2021
​1:00 PM
Áp suất: Buổi 1
NCPT8 Bài 2.10 - 2.23
VTV7
6
Năm
7/1/2021
​4:00 PM
Điện học: Buổi 1
NCPT9 Bài 1.20 - 1.60
VTV3
7
Sáu
7/2/2021
​10:00 AM
Áp suất: Buổi 2
NCPT8 Bài 2.25 - 2.38
VTV7
8
Sáu
7/2/2021
​1:00 PM
Điện học: Buổi 2
NCPT9 Bài 1.61 - 1.102
VTV7
9
Sáu
7/2/2021
​4:00 PM
Công cơ học: Buổi 1
NCPT8 Bài 3.15 - 3.26
VTV3
10
Bảy
7/3/2021
​10:00 AM
Công cơ học: Buổi 2
NCPT8 Bài 3.27 - 3.38
VTV7
11
Bảy
7/3/2021
​1:00 PM
Nhiệt học: Buổi 1
NCPT8 Bài 4.55 - 4.67
VTV7
12
Bảy
7/3/2021
​4:00 PM
Điện học: Buổi 3
NCP9 Bài 1.103 - 1.122
VTV3
13
Hai
7/5/2021
​9:00 AM
Nhiệt học: Buổi 2
NCPT8 Bài 4.68 - 4.80
VTV3
14
Hai
7/5/2021
​1:00 PM
Điện học: Buổi 4
NCPT9 Bài 1.123 - 1.140
VTV7
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.